• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI
Aktualności

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych

Email Drukuj

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

zaprasza do składania oferty na świadczenie usług medycznych :

 

Konkurs:

Załączniki:

 

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych

Email Drukuj

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

zaprasza do składania oferty na świadczenie usług medycznych :

 

Konkurs 

Załączniki

Informacja o wynikach

 

Konkurs ofert na rejestratorki medyczne

Email Drukuj

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

zaprasza do składania oferty na świadczenie usług administracyjnych w charakterze rejestratorki medycznej na oddziałach:

wewnętrznym, chirurgicznym, rehabilitacyjnym.

 

Konkurs

Załącznik 

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatorów oddziałów szpitalnych

Email Drukuj

 

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatorów oddziałów szpitalnych

 

Ogłoszenie

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Email Drukuj

 

Łosice, dn. 22.03.2018r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 


          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty cenowej w zakresie opracowania pełnej  dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt: ,,Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach’’:-  studium wykonalności -  wniosku aplikacyjnego - pozostałych załączników do wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 4.2 Efektywność energetyczna – Typ projektu – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Nabór wniosków na projekty wskazane w planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi (konkurs dla szpitali), nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18.

Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-03-2201253 Kb
Pobierz (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy2018-03-220231 Kb
Pobierz (Informacja o unieważnieniu.pdf)Informacja o unieważnieniu2018-04-0303189 Kb
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Email Drukuj

Logo_unijne_01.0.12018

 

Przedmiot zamówienia:

Dotyczy wykonania ulotek informacyjnych, plakatów informacyjnych, plakietek informacyjnych oraz tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn: ,,Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach – II etap’’ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf)Zaproszenie do złożenie oferty cenowej2018-02-1201872 Kb
Pobierz (formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy2018-02-1202787 Kb
Pobierz (Wzór umowy .pdf)Wzór umowy2018-02-1203299 Kb
Pobierz (Informacja o wyniku postępowania.pdf)Informacja o wyniku postępowania2018-03-0204416 Kb
 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj

Łosice, dn. 13.12.2017r.

 

Zaproszenie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zaprasza do składania ofert

na usługę przewozu zwłok w celu wykonania sekcji.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się w zakresie swojej działalności do przewiezienia zwłok z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach do oraz z Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

 

Warunki składania ofert:

  1. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i zgody wymagane prawem do wykonywania powyższej działalności gospodarczej.

  2. Wykonawca powinien posiadać środek transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich spełniających wymagania techniczne i sanitarne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

 

Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową brutto za jeden przewóz.

Umowa będzie zawarta na okres 36 miesięcy.

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

1. Lucyna Trochimiuk – tel. 83 357 32 31 wew. 46

2. Andrzej Mikiciuk – tel. 83 357 32 31 wew. 31

 

Termin i miejsce składanie ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2017r. na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

ul. Słoneczna1, 08-200 Łosice (sekretariat, pokój nr 10)

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Łosicach

Grażyna Podlipniak-Sobczyńska

/podpis na oryginale/

 

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj

 

 

Zaproszenie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zaprasza do składania ofert

na usługę przewozu zwłok w celu wykonania sekcji.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się w zakresie swojej działalności do przewiezienia zwłok z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach do oraz z Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

 

Warunki składania ofert:

  1. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i zgody wymagane prawem do wykonywania powyższej działalności gospodarczej.

  2. Wykonawca powinien posiadać środek transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich spełniających wymagania techniczne i sanitarne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

 

Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową brutto za jeden przewóz.

Umowa będzie zawarta na okres 36 miesięcy.

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

1. Lucyna Trochimiuk – tel. 83 357 32 31 wew. 46

2. Andrzej Mikiciuk – tel. 83 357 32 31 wew. 31

 

Termin i miejsce składanie ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2017r. na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

ul. Słoneczna1, 08-200 Łosice (sekretariat, pokój nr 10)

 

 

Zaproszenie

 

Umowa na informatyzację szpitala podpisana

Email Drukuj

Logo_3

 

Umowa na informatyzację szpitala podpisanaWdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach będzie możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu.
Umowę na dofinansowanie projektu pt. ,,Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach - II etap" została podpisana w dniu 05.06.2017r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim a SPZOZ w Łosicach
Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w ramach Priorytetu II ,,Wzrost  e- potencjału Mazowsza’’, Działanie 2.1 ,,E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 ,,E-usługi dla Mazowsza z  Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu to 738 198,16 zł z czego 561 030,60 zł to kwota pozyskana z UE.
Dzięki dotacji  zostanie  przeprowadzona kompleksowa informatyzacja szpitala.
W ramach projektu zostanie  zakupiona biblioteka taśmowa do PACS służąca do archiwizacji elektronicznych danych medycznych, 20 szt. zestawów komputerowych, 5 szt. urządzeń wielofunkcyjne, 20 szt. drukarek, zakup i dostawa rozwiązania serwerowego pozwalającego  na wirtualizację  i stworzenie prywatnej chmury obliczeniowej przez zakup dwóch serwów i macierzy dyskowej, budowa i instalacja sieci bezprzewodowej  na terenie całego szpitala.
W ramach przedsięwzięcia wdrożone zostaną e-usługi tj: e-rejstracja on-line,  e-rejstracja mobilna on-line, e-profilaktyczne programy zdrowotne, weryfikacja interakcji leków, weryfikacja inertakcji lek-żywność, e-wyniki badań on-line, e-leki on-line, e-terminarz,  e-grafik CP.


Cele projektu:
Celem szczegółowym projektu to zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych.
Natomiast bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie liczby oraz jakości usług publicznych udostępnianych w formie elektronicznej (rozwój e-usług publicznych dla obywateli w działalności medycznej).
Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia całego szeregu celów szczegółowych tj:
1. Ustandaryzowanie i przyspieszenie przepływu informacji w placówce (uszczelnienie obiegu dokumentów, możliwość dostępu do informacji w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu świadczenia usług medycznych, łatwy dostęp do danych historycznych).
2. Ujednolicenie i spójność dokumentacji medycznej w placówce.
3. Stworzenie elektronicznych interaktywnych wersji dokumentacji papierowej.
4. Automatyzacja analiz statystycznych.
5. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą Internetu (e-rejestracja).
6. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej poprzez Internet   (e-rejestracja mobilna)
7. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą Internetu do „kolejki oczekujących”, czyli zapisanie się do poradni na pierwszy wolny termin z możliwością potwierdzenia zapisu profilem zaufanym e-PUAP.
8. Poprawa dostępności i usług dla osób niepełnosprawnych poprzez dostęp do historii choroby   i możliwość zapisywania się na wizytę za pomocą Internetu.
9. Podniesienie jakości usług publicznych (medycznych).
10. Obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych (medycznych).
11. Dostosowanie jednostki do wymogów obowiązującego prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz elektronicznej dokumentacji medycznej.
12. Zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych.
13. Likwidacja barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.
14. Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę.
15. Umożliwienie dostępu przez Internet do dokumentacji medycznej pacjenta.
16. Umożliwienie dostępu przez Internet do wyników badań laboratoryjnych.
17. Umożliwienie dostępu przez Internet do listy przepisanych pacjentowi leków z możliwością zaznaczenia leków na które pacjent chce otrzymać kolejne recepty (choroby przewlekłe), zatwierdzenia lub odrzucenia przez lekarza, wystawienia recept i wysłania pacjentowi informacji o receptach do odbioru.
18. Umożliwienie interaktywnej komunikacji z pacjentem z informacją o umówionych wizytach, zmianach terminów, informacjach o sposobie przygotowania się do wizyty  z możliwością odesłania zwrotnego informacji o rezygnacji lub potwierdzeniu wizyty przez pacjenta.
19. Umożliwienie dostępu przez Internet do Weryfikacja interakcji leków i Weryfikacja interakcji lek-żywność
20. Umożliwienie dostępu przez Internet do Profilaktycznych Programów Zdrowotnych
21. Automatyczne rozliczanie z NFZ oraz kontrahentami zewnętrznymi.
22. Usprawnienie podziału pracy w oddziałach szpitalnych.
23. Uszczelnienie systemu dystrybucji leków.
24. Wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej.
25. Przyczynienie się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oddziaływania projektu.
26. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i ułatwienie dostępu do informacji publicznej poprzez umożliwienie bezprzewodowego dostępu do wydzielonej części Internetu (portal pacjenta, portal szpitala, strony rządowe, strony NFZ i platform P1 i P2, lokalne strony samorządowe) dla pacjentów przebywających na terenie SPZOZ Łosice.


Korzyści z realizacji projektu:
Dzięki realizacji projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosiach uzyska następujące korzyści:
- udostępnienie pacjentom danych archiwalnych
- obniżenie kosztów prowadzonej działalności
- optymalizacja czasu pracy personelu medycznego
- likwidacja kolejek w punkcie rejestracyjnym oraz archiwum szpitalnym
- ciągłość pracy rejestracji 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę
możliwość analizy:
- bazy zarejestrowanych Pacjentów
- harmonogramów wizyt
- ustalonych wizyt przyporządkowanych do danego lekarzaPlanowane efekty z realizacji projektu:
Ponadto w wyniku wdrożeń będących przedmiotem projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:
1. Szybkość dostępu przez lekarza do informacji medycznej (szybsza i pełniejsza diagnoza).
2. Unikanie wielokrotnych tych samych badań laboratoryjnych poprzez kompleksową informację o wykonanych do tej pory badaniach (wynikach) zleconych przez innych specjalistów
3. Uniknięcie błędów odczytu skierowań i recept poprzez ich czytelne wystawianie -wydruk komputerowy.
4. Skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie poprzez dostęp lekarzy do interaktywnej i aktualnej bazy leków z możliwością sprawdzenia interakcji wypisywanych leków z zażywanymi już przez pacjenta lekami.

 

Ewakuacja szpitala pod kryptonimem TOCZNA 2016

Email Drukuj

     Praktyką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach jest prowadzenie  raz w roku szkoleń  powiązanych z ćwiczeniami praktycznymi z zakresu symulacji  pożarowej, ewakuacyjnej  i zdarzenia masowego.
      W dniu 16 czerwca 2016 roku odbyły się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach ćwiczenie ewakuacyjne  związane z ewakuacją  pacjentów wyniku zagrożenia pożarowego i masowego  pod Kryptonimem TOCZNA 2016  pt. Taktyka prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego podczas katastrofy mającej charakter zdarzenia masowego.
     Akcji towarzyszyły szkolenia praktyczne i teoretyczne personelu łosickiego szpitala. W ćwiczeniach wzięli udział wszyscy pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach oraz  inne jednostkami  ratownictwa.

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 5

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31, (83) 357-24-38, (83) 357 34-25
Sekretariat: Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”